Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

Bywa, że trzeba przetransportować chorego niezdolnego do samodzielnego poruszania się (na przykład) ze szpitala do domu lub odwrotnie. Do tego przeznaczone nie jest pogotowie ratunkowe, ale podmiot wykonujący transporty sanitarne. WPR w Katowicach świadczy takie usługi. Poniżej nieco informacji o tym, czym jest transport sanitarny, komu on przysługuje, kiedy trzeba za niego płacić, a kiedy jest darmowy, czyli refundowany przez NFZ.

Nim przejdziemy do szczegółów, to przypominamy, że tymi zadaniami w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym Katowicach zajmuje się Dział Transportu Sanitarnego (telefony: (32) 428 75 30 oraz (32) 428 75 37). Wyróżnikiem transportu sanitarnego (TS) jest to, że pacjent przewożony jest karetką i w czasie podróży z punktu A do punktu B ma zapewnioną opiekę personelu medycznego.

Kiedy jest bezpłatny?

Można skorzystać z TS, jeśli lekarz (lekarz POZ lub AOS) wystawi takie zlecenie. Transport może być bezpłatny, częściowo płatny lub pełnopłatny.

Bezpłatny transport sanitarny przysługuje, jeśli lekarz wystawi zlecenie, aby:

 • pacjent podjął konieczne leczenie w placówce medycznej (np. gdy lekarz podczas wizyty domowej lub w miejscu udzielania świadczeń ambulatoryjnych stwierdzi potrzebę skierowania i transportu do szpitala) – zostaniesz wtedy przewieziony do najbliż­szej placówki, która wykonuje świadczenia danego rodzaju;
 • pacjent kontynuował rozpoczęte leczenie (np. transport z jednego szpitala do drugiego w celu wykonania np. badań lub kontynuacji leczenia);
 • a także wtedy, gdy pacjent jeśli dysfunkcję narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środ­ków transportu publicznego.

Uwaga, uwaga: z transportu sanitarnego nie korzysta się w przypadku stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. W takich sytuacjach wzywane jest pogotowie ratunkowe.

Kiedy jest płatny częściowo/odpłatny?

Jeśli jest się zdolnym do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymagana jest pomoc innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepeł­nosprawnych, to przejazd karetkami transportu sanitarnego jest finansowany w 40 proc.

Stopień niesprawności ubezpieczonego określa lekarz wydając zlecenie na przewóz. Sfinansowanie takiego transportu na poziomie 40 proc. jest możliwe, jeśli cierpi się na jedną z chorób wymienionych w rozporządzeniu (są to m.in. choroby krwi i narządów krwiotwórczych, choroby nowotworowe, psychiczne, układu nerwowego, oddecho­wego, trawiennego, krążenia, urazy i zatrucia).

W innych przypadkach przejazd środkami transportu sanitarnego do zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, tam i z powrotem, jest odpłatny.

Co obejmuje taka usługa?

Transport sanitarny w POZ obejmuje:

 • przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjo­narnym;
 • przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym;
 • przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazową wizytę w poradni specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;
 • przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca (pacjent), i z powrotem;
 • przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

Uwaga, uwaga! Poradnia specjalistyczna jest zobowiązana do zapewnienia transportu sanitarnego w przypadku kolejnych wizyt w danej poradni, jeżeli nadal utrzymują się wskazania do korzystania z niego.

Szpital odpowiada za transport sanitarny w przypadku, gdy:

 • pacjent musi zostać przewieziony pomiędzy szpitalami;
 • pacjent jest wypisywane do domu po pobycie w szpitalu (również na szpitalnym oddziale ratunkowym), w przypadku dysfunkcji narządu ruchu (gdy pacjent nie może samodzielnie się poruszać).
 • pacjent z przyczyn losowych musiał skorzystać z pomocy medycznej w szpitalu za gra­nicą i jednocześnie: stan zdrowia pacjenta jest stabilny przy wypisie, ale nie pozwala, by samodzielnie wrócił do domu – wówczas zostanie przewieziony od granicy Polski do miejsca Twojego zamieszkania;
 • pacjent wymaga dalszego leczenia, a jego stan zdrowia pozwala na uzyskanie wypisu i nie ma medycznych przeciwwskazań do przewozu – wówczas zostanie przewieziony od granicy Polski do placówki, która może go dalej leczyć, położonej najbliżej jego miejsca zamieszkania.

Czym jest transport daleki?

Transport daleki w kraju przysługuje, gdy z przyczyn uzasadnionych medycznie pacjent musi korzystać ze świadczeń konkretnej poradni specjalistycznej lub z wysokospe­cjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych w placówce oddalonej od miejsca zamiesz­kania o więcej niż 120 km „tam i z powrotem”, a ogólny stan jego zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do poradni. Transport przysługuje wtedy z miejsca pacjenta zamieszkania do najbliższej odpowiedniej placówki i z powrotem.

Tylko karetki z literą „T” na burcie

Czy zespół ratownictwa medycznego świadczy usługi transportu sanitarnego? Nie. Pamiętać trzeba, że karetkę pogotowia ratunkowego należy wzywać tylko w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia! Nie służy ona do realizacji transportu pla­nowego.

ZRM udziela pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia, również osobie nieubezpieczonej. Osoba w stanie zagroże­nia zdrowia i życia jest transportowana do najbliższego szpitalnego oddziału ratunko­wego (SOR) albo do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne