Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
WOJEWÓDZKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W KATOWICACH
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
• Data publikacji strony internetowej: 2023-08-30.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-30.

Status zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-25.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Bęben. Adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 60 93 126. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład: przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach mieści się budynku w Katowicach, przy ul. Powstańców 52. Osoba niepełnosprawna może wejść do siedziby z psem asystującym lub przewodnikiem.

WPR w Katowicach nie ma możliwości, by niepełnosprawnemu w komunikacji pomagał tłumacz języka migowego. W siedzibie WPR w Katowicach są rozwiązania sprzyjające osobom nawet o dużym stopniu niepełnosprawności.

Budynek ma pięć wejść:
od strony ul. Granicznej (wejście ewakuacyjne, na co dzień zamknięte),
• od strony ul. Powstańców (cztery wejścia, w tym jedno główne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, trzy pozostałe poprzez garaże oraz piwnice – przy czym są to wejścia wyłącznie dla pracowników, nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo).

Do potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowane wejście główne, do budynku od strony ul. Powstańców 52. Można wjechać wózkiem inwalidzkim. W pobliżu wejścia, w korytarzu na parterze, jest dostęp do podnośnika hydraulicznego o udźwigu do 350 kg. Mogą z niego korzystać osoby niepełnosprawne (jedna osoba na wózku + opiekun lub 3 pasażerów).

Osoby niepełnosprawne
mogą dzięki nim przemieszczać się na wszystkie kondygnacje budynku. Niepełnosprawni, w tym z ograniczeniami w możliwości samodzielnego poruszania się, mogą swoje sprawy załatwić w biurze podawczym, na parterze siedziby WPR. Mieści się ono tuż przy stanowisku portiera-ochroniarza. Niepełnosprawni, w razie potrzeby, mogą liczyć na jego pomoc.

Osoba poruszająca się wyłącznie na wózku inwalidzkim nie może nim wjechać do sekretariatu-kancelarii WPR w Katowicach. Na przeszkodzie stoi kilka schodów. Potrzebna jest pomoc innych osób, by taka osoba mogła dotrzeć do celu. W miejscu, w którym znajdują się schody, korytarz ma mniej niż 1,2 m szerokości, co również może stanowić pewne utrudnienie dla osób na wózkach.

Po godzinach pracy
dostęp do wind i kondygnacji innych niż parter jest niedostępny. Na parterze wszystkie strefy są praktycznie dostępne dla osób na wózkach. Budynek ma oznakowania o kierunku wyjścia z budynku. W budynku są dwie toalety dla osób niepełnosprawnych. Są oznakowane tabliczkami informacyjnymi. Toalety te, na parterze oraz na piętrze, są dostępne dla osób na wózkach. W windzie panel obsługi ma informacje w alfabecie Braille'a.

Na dziedzińcu wewnętrznym
WPR w Katowicach, od strony ul. Powstańców, znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce oznaczone jest znakiem poziomym, nie ma oznakowania pionowego. Możliwe jest wyznaczenie dodatkowego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, gdy zajdzie taka potrzeba. Parking jest na tyle obszerny, że nie ma problemu z wygospodarowaniem nawet paru miejsc.

W WPR w Katowicach osoba niepełnosprawna odwiedzająca siedzibę Pogotowia zawsze może liczyć na pomoc, tak ze strony pracowników WPR, jak i jego ochrony.

Informacje zwrotne i kontakt
W przypadku problemów z dostępnością strony BIP prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aleksandra Bień, e-mail: abien@wpr.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu +48 (32) 428 71 14. Taką samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Adres strony BIP Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach: www.bip.wpr.pl. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach: www.wpr.pl. Adres e-mail Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Aplikacje mobilne
brak

Dodatkowe informacje
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku (poa windą) nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Posiadamy jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość, po wcześniejszym zgłoszeniu, skorzystania z tłumacza języka migowego, który nie jest pracownikiem WPR w Katowicach. Szczegółowa informacja w tej materii znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

 

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne