Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

Jednoosobowe zespoły motocyklowe, utrzymanie numeru 999, określenie maksymalnej liczby dyspozytorni oraz liczby mieszkańców przypadających na jeden SOR, wprowadzenie zmiany w zasadach wynagradzania członków ZRM. Doprecyzowano również przepisy dotyczące wprost ratowników medycznych. To wszystko (i więcej) przewiduje nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Nowelizacja jest niezbędna z wielu powodów. M.in. usankcjonowania wymaga obecność motocykli ratunkowych w systemie PRM. Pomimo, że zespoły ratownictwa medycznego, wyposażone w ambulans, są wspierane już obecnie przez motocykle ratunkowe, to status prawny tych ostatnich, a także sposób ich finansowania, pozostaje nieuregulowany.

MOTOCYKLOWE JEDNOSTKI RATOWNICZE
które dotychczas stanowiły składową wybranych ZRM wyposażonych w ambulanse, będą odrębnym rodzajem zespołów, który stanowić będzie jeden z elementów wojewódzkiego planu działania systemu PRM i oddzielny produkt do kontraktowania w ramach umów zawieranych przez oddziały wojewódzkie NFZ.

MJR docierać będzie w miejsca, do których nie może dojechać ambulans, w czasie zgromadzeń, w korkach na drodze. Motocykl ratunkowy prowadzony będzie przez osobę uprawnioną do medycznych czynności ratunkowych, wyposażony zostanie w niezbędne leki i wyroby medyczne, a także w sprzęt do obsługi SWD PRM.

Liczbę zespołów motocyklowych szacować się będzie przyjmując maksymalnie jeden na każde rozpoczęte 400 tys. mieszkańców województwa, a czas działania tych jednostek to okres od 1 maja do 30 września, do 12 godzin w ciągu jednej doby.

SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE TO JEDYNE ELEMENTY…
systemu PRM, dla których dotychczas nie ustalono parametrów, jakimi powinien się kierować wojewoda przy ustalaniu ich liczby i rozmieszczenia w wojewódzkim planie działania systemu PRM. W związku z tym zasadne jest ustalenie wskaźników, w oparciu o które będą planowane SOR-y.

Jeśli ustawa zostanie znowelizowana bez zmian w projekcie, to jeden SOR będzie przypadał na obszar zamieszkały przez maksimum 200 tys. mieszkańców, pozwalający na dotarcie ZRM z miejsca zdarzenia do tego oddziału w czasie nie dłuższym niż 45 minut.

W PROJEKCIE ZAPISANO OBOWIĄZEK WYPŁACANIA DODATKÓW…
za pracę w porze nocnej oraz w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy, wynikające z przyjętego 5-dniowego tygodnia pracy, dla członków ZRM wykonujących zawód medyczny.

Zasada jak wskazuje resort zdrowia ma działać „analogicznie jak ma to miejsce w przypadku pracowników wykonujących zawód medyczny, zatrudnionych w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne”.

Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy wyjaśnia, że:

„Z uwagi na fakt, że obowiązek wypłaty dodatków dla członków zespołów ratownictwa medycznego wykonujących zawód medyczny realizowany w oparciu o przepis art. 47a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284, z późn. zm.) zakończył się wraz ze zniesieniem z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego, proponuje się określenie w ustawie, że przepis wejdzie w życie z mocą obowiązującą od lipca 2023 r.

Wprowadzony zostanie również przepis wyłączający obowiązek wypłaty dodatków za okres od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia wejścia w życie regulacji wobec tych podmiotów leczniczych, które w okresie tym wypłacały dodatki na mocy regulacji wprowadzanych na podstawie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy”.

Inna ważna zmiana, którą wprowadza nowelizacja dotyczy wprost ratowników medycznych.

„Celem usunięcia wątpliwości interpretacyjnych wprowadza się przepis wskazujący wprost, że ratownik medyczny może wykonywać zawód w podmiocie leczniczym jako przedsiębiorca niebędący podmiotem leczniczym, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z tym podmiotem leczniczym”.

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ma być przyjęta w III kwartale 2024 r.

 

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne