Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

Pół roku, licząc od 26 marca, mają na rejestrację w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego osoby, których profesja jest związana z medycyną – informuje serwis Prawo.pl. Elektoradiologdzy, technicy farmaceutyczni i osoby wykonujące 13 innych zawodów medycznych, muszą wpisać się do CROUdWZM.

Czas potrzebny na wypełnienie wniosku rejestracyjnego w systemie to ok. 10 - 15 minut. Konieczne będzie załączenie odwzorowania cyfrowego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania zawodu. Za wpis trzeba uiścić opłatę – 100 zł.
26 marca 2024 r. wchodzi w życie ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1972), regulująca zasady wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, tj.:
• asystentki stomatologicznej,
• elektroradiologa,
• higienistki stomatologicznej,
•instruktora terapii uzależnień,
• opiekuna medycznego,

• optometrysty,
• ortoptystki,
• podiatry,
• profilaktyka,

• protetyka słuchu,
• technika farmaceutycznego,
• technika masażysty,
• technika ortopedy,
• technika sterylizacji medycznej,
• terapeuty zajęciowego,
oraz w ograniczonym zakresie – również dietetyków.

Także 26 marca wystartował Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Wpis do rejestru to warunek niezbędny uprawniający do wykonywania zawodów medycznych objętych ustawą (z wyłączeniem dietetyków) – czytamy w serwisie Prawo.pl.

Jeżeli do 26 marca 2025 r. nie uzyskają wpisu do rejestru – utracą prawo do wykonywania zawodu.
Problem mogą mieć osoby, które wykonują zawody objęte ustawą, ale ukończyły studia wyższe lub szkoły policealne na innych kierunkach, niż określone w ustawie dla danego zawodu medycznego.

Utracą prawo wykonywania zawodu, jeśli nie spełniają minimalnych warunków w zakresie wymaganego wykształcenia i wykonywały swój zawód przez okres krótszy niż 5 lat przed wejściem w życie ustawy.
Będą mogły kontynuować jego wykonywanie tylko jeżeli przed 26 marca br.: uzyskały tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny na kierunku studiów w zakresie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ustawy z 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 506), niezbędnym do wykonywania zawodu medycznego,
• w okresie ostatnich 5 lat wykonywały czynności przewidziane w ustawie dla wykonywanego przez nie zawodu oraz
• spełniają pozostałe, określone w ustawie, warunki niezbędne do dopuszczenia do wykonywania zawodu.

Wdrożenie rejestru ma na celu potwierdzenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. Rejestr ma umożliwiać pracodawcom i pacjentom weryfikację osób wykonujących poszczególne zawody medyczne. Będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, którego administratorem będzie Centrum e-Zdrowia, natomiast administratorem danych przetwarzanych w tym rejestrze – minister zdrowia.

 

 

 

 

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne