Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE
podpisanie_umowy
FOT.: ANDRZEJ BĘBEN
Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej

 

Budynek Pogotowia w Katowicach przy. ul. Powstańców 52 zostanie poddany termomodernizacji. Inwestycja zostanie zakończona w listopadzie 2020 r. Inwestycja realizowana jest ze znaczącym wsparciem funduszy unijnych.

Dofinansowanie realizacji projektu prowadzone jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Czym jest termomodernizacja?

Jest przedsięwzięciem mającym na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. W myśl ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2018 r. poz. 966), do przedsięwzięć termomodernizacyjnych zaliczamy:

 • ulepszenia na skutek których następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, którą zużywa się do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, o 10 do 25 proc., w zależności od typu modernizacji i wcześniejszych usprawnień,
 • ulepszenia na skutek których o przynajmniej 25 proc. zostaną zmniejszone roczne straty energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej,
 • zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do obiektu o co najmniej 20 proc. w stosunku rocznym dzięki wykonaniu przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła i likwidację lokalnego źródła ciepła,
 • zamiana konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne źródła niekonwencjonalne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Co będzie zmienione?

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Swoim zakresem obejmuje modernizację energetyczną budynku, czyli:

 • wymianę całej instalacji centralnego ogrzewania,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • montaż urządzeń i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie stropodachu,
 • docieplenie stropu przy piwnicy,
 • docieplenie ściany w gruncie.

Oszczędność zapotrzebowania energii końcowej wyniesie: 57,21 proc., energii cieplnej: 63,10 proc.

Dwa powody termomodernizacji

WPR w Katowicach zdecydowało się przeprowadzić termomodernizację budynku z dwóch powodów. Po pierwsze: wskazuje na to przeprowadzony audyt energetyczny budynku, który określa konkretne działania, niezbędne do podjęcia, aby zmniejszyć straty ciepła w obiekcie. Po drugie: dla poprawy stanu środowiska, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w tzw. procesach energetycznych.

Nie nie należy zapominać, że województwo śląskie zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych. Wg WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) w raporcie z 2016 r. w województwie śląskim znajdują się najbardziej zanieczyszczone miasta Europy.

Do najważniejszych problemów w Katowicach dotyczących jakości powietrza należą problemy związane z przekroczeniem stężeń lub przekroczenia dopuszczalnej wielkości stężeń 24-godzinnych w zakresie benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego (PM2.5 i PM10) oraz dwutlenku azotu. Stwierdzono również przekroczenia dopuszczalnej wielkości stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego (powyżej 35 w ciągu roku).

Odpowiedzią na takie problemy jest termomodernizacja budynków publicznych. Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w wyniku redukcji zużycia energii, co w konsekwencji przyczyni się do:

 • poprawy stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesach energetycznych;
 • zmniejszenia strat ciepła, co spowoduje oszczędności, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje i rozwój;
 • wzrostu atrakcyjności regionu przez poprawę stanu budynków, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, poprawę ładu przestrzennego;
 • poprawy warunków pracy, wzrostu efektywności pracy;
 • poprawy stanu zdrowia mieszkańców regionu.

A konkretnie:

 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1957,48 GJ/rok,
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – 1957,48 GJ/rok,
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) – 750 061,11 kWh/rok,
 • stopień redukcji PM 10 – 0,0832 tony/rok,
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,07071 Mwe,
 • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 14,3984 Mwh/rok.

Inwestycja w 85 proc. (819 127,73 zł) sfinansowana zostanie z dotacji Unii Europejskiej.

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne