Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

Systematycznie Dział Kadr i Płac WPR w Katowicach wypuszcza w świat ogłoszenie, w których zaprasza „do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez ratownika medycznego/pielęgniarkę systemu z uprawnieniami do prowadzanie pojazdu uprzywilejowanego”. Wówczas mogą się pojawić, ze strony zainteresowanych ogłoszeniem, pytania. Takie choćby, jak poniżej...

PYTANIE: „Zwracam się z zapytaniem o prawo jazdy. Proszę o określenie kategorii prawa jazdy wymaganego do prowadzenia pojazdu sanitarnego (karetka) niezbędnego do wzięcia udziału w postępowaniu jako ratownik medyczny kierowca w w/w postępowaniu?”.

ODPOWIEDŹ:Ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych musi posiadać prawo jazdy co najmniej kategorii B”.

PYTANIE: „Czy do oferty należy złożyć certyfikaty odbytych szkoleń/ kursów wpisanych w aktualnej Karcie Doskonalenia Zawodowego Ratownika Medycznego czy skan samej karty?”.

ODPOWIEDŹ: „Do oferty należy dołączyć kserokopię Karty Doskonalenia Zawodowego Ratownika Medycznego, potwierdzoną „za zgodność z oryginałem" przez przyjmującego zamówienie”.

PYTANIE: „Czy mając staż pracy w systemie ZRM w liczbie mniejszej niż 5 lat należy złożyć do oferty czy nie będzie on brany pod uwagę w wyborze najkorzystniejszej oferty?”.

ODPOWIEDŹ: „Można udokumentować posiadany staż, jednakże ilość uzyskanych punktów będzie wynosić 0”.

PYTANIE: „Czy zaświadczenie o niekaralności z dnia 29.03.2024 (aktualne) będzie uznane przez udzielającego zamówienia w w/w konkursie ofert?”.

ODPOWIEDŹ: „Zaświadczenie o niekaralności powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert”.

PYTANIE: „Czy do stażu pracy potrzebne będzie wyliczenie godzinowe z zawartych umów, czy wystarczy dołączenie skanów zawartych umów?”.

ODPOWIEDŹ:Udzielający zamówienia prosi o udokumentowanie doświadczenia zawodowego, jeśli takowe jest posiadane. Nie ma natomiast potrzeby wskazywania liczby wykonanych godzin”.

 

(Materiał przygotował Dział Kadr i Płac WPR w Katowicach)

 

 

 

 

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne