Start Aktualności Prawa Pacjenta

Prawa Pacjenta

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe

| 22 maja 2014

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA Na podstawie unormowań prawnych wynikających z ustawy zasadniczej – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483.)

PRAWA PACJENTA
Pacjent ma prawo do
:
• ochrony zdrowia (9 art. 68 ust.1 Konstytucji RP),
• równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie (art. 68 ust. 2 Konstytucji RP)m
• świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń – do korzystania z przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 11 ustawy ozawodach pielęgniarki i połoznej, art. 21 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej),

• natychmiastowego udzielania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia (art. 7 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 15 ustawy o działalności leczniczej),
• niezwłocznego uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w stanie nagłym bez wymaganego skierowania , w niezbędnym zakresie również przez świadczeniodawcę, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z 
Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 19 ust. 1 i 2, art. 60 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),
• świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym (art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),

• informacji o swoim stanie zdrowia , rozpoznaniu , proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczenia oraz rokowaniu (art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 31 ust. 1-3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty),
• uzyskania od lekarza informacji o realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli lekarz odmówił udzielenia świadczenia (art. 10 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),
• dostępu do informacji o prawach pacjenta (art. 11 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 16 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej),

• informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot leczniczy na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),
• zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych , informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego art. 13 i 14 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta, art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 17 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, art. 29 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej),
• wyrażenie zgody lub odmowy na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji ( art. 16 i i17 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 32 ust. 1 i 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty),

• dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych lub wskazania innej osoby , której dokumentacja ta może być udostępniana (art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 1 i 2, art. 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
• ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej (art. 23 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych),
• wskazania osoby lub instytucji, którą Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach obowiązane jest niezwłocznie powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub śmierci pacjenta (art. 28 ustawy o działalności leczniczej),

• intymności i poszanowania godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych (art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 36 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty),
• kontaktu osobistego , telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz oraz prawo do odmowy takiego kontaktu .złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta (art. 33 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),
• do złożenia skargi do rzecznika Praw Pacjenta (art. 41 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta),

• do złożenia skargi na lekarza do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza (art. 53 ustawy o izbach lekarskich).
• do złożenia skargi na pielęgniarkę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej(art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie pielęgniarek i połóżnych),
• wniesienia roszczeń do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych z siedzibą przy właściwym urzędzie wojewódzkim (art. 67 b i 67 e ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),

• składać skargi i wnioski:

OBOWIĄZKI PACJENTA
Pacjent ma obowiązek:
• stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innego personelu,
• odnosić się życzliwie i kulturalnie do pracowników Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
• szanować mienie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowego w Katowicach).

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

WPR w Katowicach „PRZYJACIELEM DZIECI Z CUKRZYCĄ”

18 września 2023

Podziękowania dla Benedykta Krzykowskiego

10 sierpnia 2023

Michałowi Maliszowi dziękuje wieś Stanica

10 sierpnia 2023

Benedyktowi Krzykowskiemu - wdzięczna dyrekcja

17 lipca 2023

Kolejne podziękowanie dla Michała Malisza

17 lipca 2023

Dobre słowo od uczniów...

6 lipca 2023

Pszczyńskim ratownikom...

6 lipca 2023