Start Aktualności Egzamin Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Egzamin Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Michał Kucap

DLA PACJENTÓW KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC | 5 kwietnia 2021

Fot.: Śląska Policja

Egzamin teoretyczny składa się z 30 pytań

Każdy kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) jest zakończony egzaminem państwowym. 

Egzamin jest przeprowadzany przez komisję składającą się z trzech osób:

1)  konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, właściwego ze względu na siedzibę pod- miotu prowadzącego kurs lub wskazanego przez niego lekarza systemu, ratownika medycznego lub pielęg- niarki systemu, którzy posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – jako przewodniczącego;
2)  lekarza, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego lub ratownika;
3)  lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego posiadającego aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

- Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, działające na podstawie odrębnych przepisów, i podanych do publicznej informacji na stronach internetowych Centrum Egzaminów Medycznych (aktualny zbiór 250 pytań znajduje się jako załącznik). Aby zaliczyć pozytywnie test należy odpowiedzieć poprawnie na 90% pytań.

- Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

1) dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz

2) resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursant uzyskuje tytułu RATOWNIKA. (zgodnie z art. 13 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym).

Więcej informacji udziela:
SZKOŁA RATOWNICTWA, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, telefon: 32 609 31 57, mail: szkolaratownictwa@wpr.pl. Biuro jest czynne w godzinach 7:00-15:00

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Robimy, co do nas należy – dziękujemy za podziękowania!

12 maja 2022

Rakiety dziękują Łukaszowi Pachowi

9 maja 2022

Uczniowie podziękowali Benedyktowi Krzykowskiemu

5 maja 2022

Dla Michała Malisza za dobrą za organizację Dnia Numeru 112

5 maja 2022

Dyrektorowi WPR podziękowali „młodzi ratownicy”

4 listopada 2021

Za bezinteresowną pomoc od uczniów ze Stanowic

3 listopada 2021

Premier: Nie każdy zdolny jest unieść taką odpowiedzialność

3 listopada 2021