Start Aktualności Dostępność cyfrowa, dostępność architektoniczna

Dostępność cyfrowa, dostępność architektoniczna

WPR

DLA PACJENTÓW | 24 lutego 2020

Fot.: Andrzej Bęben

Stroną internetową Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego jest witryna wpr.pl, dostępna z każdego połączenia z siecią. Staramy się, by zapewnić do niej dostęp zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

A oto kilka ważnych informacji w sprawie tzw. dostępności cyfrowej.

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ. 1 stycznia 2013 r

DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI. Na bieżąco. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

SPOSÓB DOKONANIA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

UŻYWANE SKRÓTY KLAWISZY. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy: Firefox, Chrome, Internet Explorer: [CTRL] oraz [+] dla powiększenia widoku strony, a dla pomniejszenia widoku kombinację [CTRL] oraz [-]. W przeglądarce Opera te funkcjonalności otrzymuje się przez kombinację: [SHIFT] oraz [+] dla powiększenia widok oraz [-] dla pomniejszenia widoku strony.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA MIGOWEGO ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. W dniu przeprowadzonego badania nie istniała funkcja dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

DODATKOWE INFORMACJE. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA SKARGI. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU. 40-024 Katowice, ul. Powstańców 52. Osoba kontaktowa w sprawach dostępności cyfrowej: Andrzej Bęben, abeben@wpr.pl, tel: 32 60 93 126.

 

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach mieści się budynku w Katowicach, przy ul. Powstańców 52. Osoba niepełnosprawna może wejść do siedziby z psem, tak asystującym lub przewodnikiem. W WPR w Katowicach nie ma możliwości, by niepełnosprawnemu w komunikacji pomagał tłumacz języka migowego. W siedzibie są rozwiązania sprzyjające osobom nawet o dużym stopniu niepełnosprawności.

Budynek ma pięć wejść:
• od strony ul. Granicznej (wejście ewakuacyjne, na co dzień zamknięte),
• od strony ul. Powstańców (cztery wejścia, w tym jedno główne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, trzy pozostałe poprzez garaże oraz piwnice – przy czym są to wejścia wyłącznie dla pracowników, nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo).
Do potrzeb takich osób przystosowane wejście główne, do budynku od strony ul. Powstańców 52. Można wjechać wózkiem inwalidzkim. W pobliżu wejścia, w korytarzu na parterze, jest dostęp do podnośnika hydraulicznego o udźwigu do 350 kg. Mogą z niego korzystać osoby niepełnosprawne (jedna osoba na wózku + opiekun lub 3 pasażerów).

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
mogą nim przemieszczać się na wszystkie kondygnacje budynku. Niepełnosprawny, w tym z ograniczeniami w możliwości samodzielnego poruszania się, może swoje sprawy załatwić w biurze podawczym, na parterze siedziby WPR. Mieści się ono tuż przy stanowisku portiera-ochroniarza. Niepełnosprawny, w razie potrzeby, może liczyć na jego pomoc. Osoba poruszająca się wyłącznie na wózku inwalidzkim nie może nim wjechać do sekretariatu-kancelarii WPR w Katowicach. Na przeszkodzie stoi kilka schodów. Potrzebna jest pomoc innych osób, by taka osoba mogła dotrzeć do celu. W miejscu, w którym znajdują się schody. korytarz ma mniej niż 1,2 m szerokości, co również może stanowić pewne utrudnienie dla osób na wózkach.

PO GODZINACH PRACY
dostęp do wind i kondygnacji innych niż parter jest niedostępny. Na poziomie parteru wszystkie strefy są praktycznie dostępne dla osób na wózkach. Budynek ma oznakowania o kierunku wyjścia z budynku. W budynku są dwie toalety dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie toalety dla nich są oznakowane tabliczkami informacyjnymi. Toalety te, na parterze oraz na piętrze, są dostępne dla osób na wózkach.
W windzie jej panel obsługi ma informacje w alfabecie Braille'a.

NA DZIEDZIŃCU WEWNĄTRZNYM
WPR w Katowicach, od strony ul. Powstańców, nie ma wyznaczonych miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Takie miejsca wyznacza się, gdy zajdzie taka potrzeba. Parking jest na tyle obszerny, że nie ma problemu z wygospodarowaniem nawet paru miejsc. W WPR w Katowicach osoba niepełnosprawna odwiedzająca siedzibę Pogotowia zawsze może liczyć na pomoc, tak ze strony pracowników WPR, jak i jego ochrony.

INFORMACJE ZWROTNE I KONTAKT
W przypadku problemów z dostępnością strony BIP prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Janusz Zagaja, e-mail: jboron@wpr.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu + 48 (32) 428 71 96. Taką samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Adres strony BIP Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach: www.bip.wpr.pl.
Adres strony internetowej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach: www.wpr.pl.
Adres e-mail Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach: wpr@wpr.pl.

 

czytaj też:

Wieści

Uczniowie ratownikowi

29 maja 2023

Ostatnie wideo

Podziękowania

Uczniowie ratownikowi

29 maja 2023

Dzieci dziękują ratownikom...

29 maja 2023

Przedszkolaki dziękują katowickim ratownikom

19 maja 2023

Od KW PSP w Katowicach

19 maja 2023

Wszystkiego dobrego w zdrowiu w dniu Waszego święta!

12 maja 2023

Dyrekcja i uczniowie dziękują...

12 maja 2023

Za przeprowadzenie szkolenia...

12 maja 2023