Start Aktualności Tylko jeden dzień w roku dla niepełnosprawnych?

Tylko jeden dzień w roku dla niepełnosprawnych?

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 3 grudnia 2019

W świecie co piętnasty człowiek, to osoba niepełnosprawna. W Polsce co dziesiąty jest, w mniejszym lub większym stopniu, inwalidą. 3 grudnia jest od 1992 r. Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych.

Ustanowiło go Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, po to między innymi, by zwrócić uwagę na prawa osób z niepełnosprawnościami i upowszechnić w stosunku do nich otwartość i szacunek. W roku 2006 ONZ przyjęła Konwencję Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. W myśl przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne założeń niepełnosprawni mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się i do niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym. W konwencji znalazły się również inne niezwykle ważne zapisy, a dotyczące równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji itp.

Z chorobą w ubóstwo
Problem dla znaczącej części populacji niepełnosprawnych są kwestie nie tylko medyczne, ale i te natury materialnej. Nie będąc w pełni sprawnym, ma się ograniczone możliwości zarobkowania. Nie wszędzie pomoc państwa jest na tyle szeroka, że pokrywa potrzeby osoby niepełnosprawnej. Wówczas ograniczone możliwości zarobkowania lub też całkowita taka niemożność sprawiają, że osoby niepełnosprawne, które tego doświadczyły, znajdują się w strefie ubóstwa. 800 mln taki ludzi żyje w świecie w ubóstwie.

Od lekkiej po znaczną
Niepełnosprawność niepełnosprawności nierówna. Zawsze jednak nawet najmniejsza niesprawność jest utrudnieniem w życiu takiej jednostki. Wyjaśnienie tego, jakie to są utrudnienia wydają się być zbyteczne. W Polsce najczęstszą przyczynę niepełnosprawności są schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne. W Polsce obowiązują trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. Nadto mamy dwa rodzaje orzecznictwa: do celów rentowych i pozarentowych. Regulują je odrębne ustawy i prowadzone są przez różne instytucje. Taki stan znacznie utrudnia zbieranie danych o osobach niepełnosprawnych.

Rozrzut w statystyce
Populację osób z niepełnosprawnościami oszacowano na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 i Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia z 2014 r. Dane są więc nie w pełni aktualne. W Polsce osób z niepełnosprawnościami, które mają prawne potwierdzenie niepełnosprawności, jest ponad 3,1 mln. W rzeczywistości jest ich dużo więcej. Szacuje się, że od 4,7 nawet do 7 mln. Według wyników Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia w 2014 roku w Polsce było 7,7 mln niepełnosprawnych. Rozrzut w szacunkach, jak widać, jest spory.

Prawa są łamane
Tymczasem nie jest łatwo żyć w Polsce będąc niepełnosprawnym. „Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest u nas jednym z najniższych w Europie. Samorządy i administracja publiczna nadal w większości nie podejmują skutecznych działań w celu zatrudnienia takich osób. Prawie połowa skontrolowanych pracodawców łamie prawa osób z niepełnosprawnościami – np. normy ich czasu pracy” – raportowała Najwyższa Izba Kontroli latem 2019 r. Choć od parudziesięciu lat, nie tylko w Polsce, używa się określania „osoba niepełnosprawna” zamiast „inwalida”, to jednak ta zmiana nie ułatwia życia tym, którym choroba je naznaczyła. Czasem można odnieść wrażenie, że dni osób niepełnosprawnych w ciągu roku winno być znacznie więcej.

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. Dziękujemy.

14 lipca 2020

Dostaliśmy taki list od śląskich strażaków

11 maja 2020

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019