Start Aktualności TOPSOR, czy sanacja SOR-ów skazana jest na sukces?

TOPSOR, czy sanacja SOR-ów skazana jest na sukces?

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 1 lipca 2019

Ordynatorem SOR od 1 stycznia 2021 roku będzie mógł zostać wyłącznie lekarz mający specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej...

1 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia o zmianie w zarządzaniu SOR-ami i wprowadzeniu ujednoliconego system segregacji medycznej przy wykorzystaniu narzędzia TOPSOR. Będzie on testowany w 76 największych w kraju SOR-ach.

Zacznijmy od tego, kto zostanie przyjęty na SOR? Do szpitalnego oddziału ratunkowego będą przyjmowani pacjenci:
• zgłaszający się samodzielnie,
• przywiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego, jednostki współpracujące z systemem, zespoły wyjazdowe w ramach zabezpieczenia imprez masowych,
• przywiezieni przez zespoły w ramach działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz zespoły transportu sanitarnego na podstawie zlecenia lekarza, w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

TOPSOR, co to takiego?
Od 1 października pilotażowych SOR-ach będzie wprowadzony system segregacji pacjentów. Wszyscy tam trafiający zostaną objęci jednolitym systemem triażu tj. ustalenia stopnia pilności oczekiwania pacjenta na badanie lekarskie. System TOPSOR będzie mierzył czas dla każdego pacjenta oddzielnie, prognozował czas oczekiwania, analizował parametry medyczne i przydzielał do odpowiednich kategorii.

Personel medyczny przeprowadzi wstępne badanie (triaż), w wyniku którego pacjent zakwalifikowany zostanie do jednej z pięciu kategorii oznaczonych kolorem. Poszczególne kolory oznaczać będą stopień pilności oczekiwania na wizytę lekarską. Każdy przypisany kolor determinuje również maksymalny czas przyjęcia pacjenta. Osoby oczekujące w SOR będą pozostawały pod nadzorem personelu odpowiedzialnego za segregację medyczną, a w razie konieczności poddawane ponownej ocenie stanu klinicznego, nie rzadziej jednak niż co 1,5 godziny. 

„Nowe rozwiązania ułatwią wyodrębnienie grupy osób rzeczywiście wymagających pilnej pomocy medycznej, oraz na przekierowanie z SOR do POZ osób, których stan nie wymaga pilnej interwencji, a które obecnie stanowią znaczne obciążenie oddziałów ratunkowych. Zasady przekierowywania pacjentów do POZ zostaną zapisane w regulaminie organizacyjnym szpitala” - podkreśla Ministerstwo Zdrowia i informuje, że „Wzmocniono uprawnienia lekarzy SOR co do umieszczania pacjentów na oddziałach szpitala, co dotychczas stanowiło problem i dodatkowo zniechęcało personel do pracy w SOR. Nowe przepisy precyzują również obowiązek zapewnienia pacjentom niezwłocznego dostępu do diagnostyki w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, w tym do tomografii komputerowej..”.

Ścisła współpraca SOR i POZ 
Osoby, które zostaną oznaczone kolorami: niebieskim i zielonym, mogą być kierowane do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ, jednak personel udzielający świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdujący się w lokalizacji SOR będzie mógł udzielać świadczeń zdrowotnych w SOR, jeśli zajdzie taka konieczność. 

Ordynatorem SOR od 1 stycznia 2021 roku będzie mógł zostać wyłącznie lekarz mający specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej. Od 1 stycznia 2027 r. na stałe obecny w oddziale będzie musiał być przynajmniej jeden lekarz posiadający tą specjalizację.

Pracę pielęgniarek oraz ratowników medycznych będzie koordynowała pielęgniarka oddziałowa, będąca pielęgniarką systemu, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, posiadający wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letni staż pracy w SOR. W szpitalach pojawią się również rejestratorki medyczne oraz personel pomocniczy. Liczba ratowników medycznych i pielęgniarek w SOR będzie musiała być  na tyle wysoka, by oddział spełniał kryteria czasu oczekiwania pacjentów w poszczególnych kategoriach triażu. 

Jeszcze inne nowe rozwiązania
Jeśli na SOR pojawi się pacjent, u którego podejrzewa się lub stwierdzi chorobę zakaźną, personel zobowiązany jest umieścić go w odizolowanym pomieszczeniu, które również będzie wymagane w oddziale.

Szpitalny oddział ratunkowy będzie miał obowiązek posiadania desek ortopedycznych na wymianę pomiędzy SOR a zespołami ratownictwa medycznego. 

Każdy oddział ratunkowy obowiązkowo musi spełnić wymogi odnośnie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażonych w natrysk i wózek-wannę, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

W ciągu ostatnich 4 lat wydatki NFZ na oddziały ratunkowe wzrosły o ponad 53  proc. Od 1 lipca nastąpi wzrost tzw. stawki bazowej dla SOR-ów. Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ stawka zostanie zwiększona o 10 proc. A o tych wszystkich nowościach poinformowało nas Ministerstwo Zdrowia. I na koniec co do odpowiedzi na pytanie postawione w tytule: istnieją w środowisku duże rozbieżności, czy aby reforma SOR-ów będzie skuiteczna.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019