Start Aktualności Prawa Pacjenta

Prawa Pacjenta

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe

| 22 maja 2014

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA Na podstawie unormowań prawnych wynikających z ustawy zasadniczej – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483.)

PRAWA PACJENTA
Pacjent ma prawo do
:

 • ochrony zdrowia (9 art. 68 ust.1 Konstytucji RP),

 • równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie (art. 68 ust. 2 Konstytucji RP),

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń – do korzystania z przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 11 ustawy ozawodach pielęgniarki i połoznej, art. 21 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej),

 • natychmiastowego udzielania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia (art. 7 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 15 ustawy o działalności leczniczej),

 • niezwłocznego uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w stanie nagłym bez wymaganego skierowania , w niezbędnym zakresie również przez świadczeniodawcę, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z 
  Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 19 ust. 1 i 2, art. 60 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),

 • świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym (art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),

 • informacji o swoim stanie zdrowia , rozpoznaniu , proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczenia oraz rokowaniu (art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 31 ust. 1-3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

 • uzyskania od lekarza informacji o realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli lekarz odmówił udzielenia świadczenia (art. 10 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),

 • dostępu do informacji o prawach pacjenta (art. 11 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 16 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej),

 • informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot leczniczy na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),

 • zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych , informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego art. 13 i 14 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta, art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 17 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, art. 29 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej),

 • wyrażenie zgody lub odmowy na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji ( art. 16 i i17 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 32 ust. 1 i 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty),

 • dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych lub wskazania innej osoby , której dokumentacja ta może być udostępniana (art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 1 i 2, art. 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 • ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej (art. 23 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych),

 • wskazania osoby lub instytucji, którą Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach obowiązane jest niezwłocznie powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub śmierci pacjenta (art. 28 ustawy o działalności leczniczej),

 • intymności i poszanowania godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych (art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 36 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty),

 • kontaktu osobistego , telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz oraz prawo do odmowy takiego kontaktu .złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta (art. 33 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),

 • do złożenia skargi do rzecznika Praw Pacjenta (art. 41 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta),

 • do złożenia skargi na lekarza do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza (art. 53 ustawy o izbach lekarskich).

 • do złożenia skargi na pielęgniarkę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej(art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie pielęgniarek i połóżnych),

 • wniesienia roszczeń do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych z siedzibą przy właściwym urzędzie wojewódzkim (art. 67 b i 67 e ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),

 • składać skargi i wnioski:

OBOWIĄZKI PACJENTA
Pacjent ma obowiązek:

 • Stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innego personelu.

 • Odnosić się życzliwie i kulturalnie do pracowników Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

 • Szanować mienie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowego w Katowicach).

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019