Start Aktualności Prawa Pacjenta

Prawa Pacjenta

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe

| 22 maja 2014

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA Na podstawie unormowań prawnych wynikających z ustawy zasadniczej – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483.)

PRAWA PACJENTA
Pacjent ma prawo do
:

 • ochrony zdrowia (9 art. 68 ust.1 Konstytucji RP),

 • równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie (art. 68 ust. 2 Konstytucji RP),

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń – do korzystania z przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 11 ustawy ozawodach pielęgniarki i połoznej, art. 21 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej),

 • natychmiastowego udzielania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia (art. 7 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 15 ustawy o działalności leczniczej),

 • niezwłocznego uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w stanie nagłym bez wymaganego skierowania , w niezbędnym zakresie również przez świadczeniodawcę, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z 
  Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 19 ust. 1 i 2, art. 60 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),

 • świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym (art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),

 • informacji o swoim stanie zdrowia , rozpoznaniu , proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczenia oraz rokowaniu (art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 31 ust. 1-3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

 • uzyskania od lekarza informacji o realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli lekarz odmówił udzielenia świadczenia (art. 10 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),

 • dostępu do informacji o prawach pacjenta (art. 11 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 16 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej),

 • informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot leczniczy na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),

 • zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych , informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego art. 13 i 14 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta, art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 17 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, art. 29 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej),

 • wyrażenie zgody lub odmowy na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji ( art. 16 i i17 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 32 ust. 1 i 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty),

 • dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych lub wskazania innej osoby , której dokumentacja ta może być udostępniana (art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 1 i 2, art. 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 • ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej (art. 23 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych),

 • wskazania osoby lub instytucji, którą Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach obowiązane jest niezwłocznie powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub śmierci pacjenta (art. 28 ustawy o działalności leczniczej),

 • intymności i poszanowania godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych (art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 36 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty),

 • kontaktu osobistego , telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz oraz prawo do odmowy takiego kontaktu .złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta (art. 33 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),

 • do złożenia skargi do rzecznika Praw Pacjenta (art. 41 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta),

 • do złożenia skargi na lekarza do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza (art. 53 ustawy o izbach lekarskich).

 • do złożenia skargi na pielęgniarkę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej(art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie pielęgniarek i połóżnych),

 • wniesienia roszczeń do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych z siedzibą przy właściwym urzędzie wojewódzkim (art. 67 b i 67 e ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),

 • składać skargi i wnioski:

OBOWIĄZKI PACJENTA
Pacjent ma obowiązek:

 • Stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innego personelu.

 • Odnosić się życzliwie i kulturalnie do pracowników Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

 • Szanować mienie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowego w Katowicach).

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Za pomoc w organizacji pikniku chorzowskiego Sanepidu

24 lipca 2019

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019