Start Aktualności Jeszcze w tym roku w Polsce powstanie instytucja koronera?

Jeszcze w tym roku w Polsce powstanie instytucja koronera?

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 29 marca 2019

Fot.: WPR

Rodzina zmarłego często ma problem z uzyskaniem karty zgonu., a bez tego dokumentu nie ma mowy o pogrzebie...

Według tego, co podało radio RMF FM (29 marca) po dwóch latach pracy powstał „projekt ustawy o zawodzie koronera i aktach zgonu”, czyli ustawy o stwierdzeniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów. W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów projekt ten widnieje pod numerem UD369, a Rada ma go przyjąć w II kwartale 2019 r.

Ministerstwo Zdrowia w końcu przygotowało projekt i rozesłało do konsultacji. Najważniejsza zmiana zakłada, że gdy nie ma lekarza, który może stwierdzić zgon na przykład w domu, zrobi to koroner zatrudniany przez wojewodę. Zgon pacjenta w karetce pogotowia po reanimacji albo pacjenta, do którego dojechała karetka, stwierdzić będzie mógł kierownik zespołu karetki. Ciało będzie musiało od razu trafić do Zakładu Medycyny Sądowej – komentuje RMF FM.

Ustawa, zwana potocznie ustawą o zawodzie koronera, ma rozwiążać problem w skali globalnej. Aktualnie instytucje koronera prowadzi wiele samorządów lokalnych. Płacą one najczęściej lekarzom za gotowość wypisania aktu zgonu w sytuacjach, gdy inni lekarze – z różnych przyczyn – nie mogą tego uczynić. Gdy ustawa o zawodzie koronera wejdzie w życie, to koroner będzie w każdej gminie, a za usługi płacić będzie im nie samorząd, ale wojewoda. Projektodawca, czyli Ministerstwo Zdrowia ocenia, że koszty zatrudnienia koronerów wyniosą ok. 20 mln zł rocznie.

W projekcie ustawy o zawodzie koronera i aktach zgonu Ministerstwo Zdrowia tak opisuje istotę rozwiązań w nim ujętych:
„Przedmiotowy projekt ustawy uwzględnia  potrzeby oraz jest dostosowany do aktualnej organizacji systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Istotą rozwiązań ujętych w projekcie ustawy jest uregulowanie spraw dotyczących stwierdzania zgonu, który nastąpił poza szpitalem, w tym procedury stwierdzania zgonu, wynagradzania lekarzy stwierdzających zgon oraz lekarzy powoływanych przez wojewodę (koronerów), a także zasad sporządzania  kart zgonu.

Rekomendowane jest działanie legislacyjne polegające na wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań prawnych umożliwiających m.in.: w każdym województwie funkcjonowanie „koronera”.

Wprowadzenie ustawy będzie obejmowało:
1. stwierdzanie i potwierdzanie zgonu;
2. ustalanie przyczyny zgonu oraz przeprowadzanie badania pośmiertnego;
3. nabywanie i utratę prawa do wykonywania czynności koronera;
4. sporządzanie karty zgonu;
5. rejestrację zgonów;
6. finansowanie zadań związanych ze stwierdzaniem, potwierdzaniem i dokumentowaniem zgonów.

Przepisy ustawy nie będą miały jednak zastosowania w przypadku zgonu pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w zakresie uregulowanym w art. 28, art. 28a, art. 31 i art. 32 ustawy o działalności leczniczej, oraz w innych przypadkach, o których mowa w odrębnych przepisach, w zakresie spraw w nich uregulowanych. Zasady wydawania i funkcjonowania karty dziecka martwo urodzonego będą objęte regulacjami dodawanymi  w przepisach ustawy o działalności leczniczej.

Określenie przyczyny śmierci w sposób jednoznaczny ma charakter wielowymiarowy, jak identyfikację możliwego czynu skrytobójczego czy, przez dokładne mapowanie przyczyn zgonów na danym obszarze, dywersyfikację środków przeznaczanych na ochronę zdrowia. Za zasadne uważa się zatem uprawnienie do tego zadania osoby odpowiednio wyszkolonej, zobowiązanej do wykonania czynności, które mają doprowadzić do jednoznacznej identyfikacji tożsamości osoby zmarłej metodami dostępnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określenia przyczyny zgonu oraz wystawienia na tę okoliczność stosownego dokumentu”.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów określono na II kwartał 2019 r.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019