Start Aktualności Żołnierze-ratownicy medyczni, na kursy biegiem marsz!

Żołnierze-ratownicy medyczni, na kursy biegiem marsz!

WPR

DLA RATOWNIKÓW | 24 sierpnia 2018

Fot.: WPR

Pomoc medyczna w operacjach na poziomie taktycznym jest pomocą o charakterze przedszpitalnym, wykonywaną w warunkach bojowych.

Na misji wojskowej ratownik medyczny zawsze towarzyszy żołnierzom wyjeżdżającym na patrol. Można go rozpoznać po nożyczkach przypiętych do munduru. Z armią jest związanych ok 2 tys. ratowników. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych.

MON chce zmienić przepisy m.in. dlatego, by zabezpieczyć potrzeby medyczne w sytuacjach, gdyby zabrakło lekarza lekarza oraz by usprawnić uzupełnianie się w działaniach pielęgniarek i ratowników medycznych.

„Celem przedkładanego projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych jest określenie szczegółowego zakresu oraz sposobu i trybu odbywania wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych nadających kompetencje do udzielania świadczeń zdrowotnych, dedykowanych ratownikom medycznym wykonującym zadania zawodowe w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej oraz w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi – w warunkach sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej” - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Jakie to mają być świadczenia zdrowotne? Ich listę przyniesie odrębne rozporządzenie ministra obrony narodowej. Wiadomo, że do ich udzielania będzie uprawniony ratownik medyczny po ukończeniu wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego. To po po pierwsze. I po drugie: będzie ich można udzielać tylko na terenie działania danych jednostek wojskowych – w kraju oraz zagranicą, wyłącznie w szczególnych, kryzysowych przede wszystkim, sytuacjach.

Adresatami rozporządzenia w sprawie wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych będą ratownicy medyczni pełniący służbę lub zatrudnieni w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister obrony narodowej.

Czy pomiędzy ratownictwem cywilnym a ratownictwem wojskowym występuję duża różnica w wykonywaniu procedur ratunkowych?

Pomoc medyczna w operacjach na poziomie taktycznym jest pomocą o charakterze przedszpitalnym, wykonywaną w warunkach bojowych. Zasady tej pomocy są istotnie różne od tych, stosowanych w uwarunkowaniach cywilnych w zakresie, w którym większość ratowników medycznych i ratowników jest szkolona. Różnice te wynikają zarówno z unikatowego charakteru ran i urazów, jakich doświadczają żołnierze w walce, jak również ze względu na warunki bojowe, w których personel służby zdrowia udziela pomocy medycznej.

Te czynniki sprawiają, że istnieje znaczna trudność jednoznacznego określenia, kiedy i jakie czynności ratunkowe należy podjąć. Oprócz dokładnego określenia stanu poszkodowanego, charakteru i rodzaju urazów, personel medyczny musi uwzględnić uwarunkowania warunków bojowych, w trakcie których pomoc medyczna jest udzielana. Właściwa interwencja medyczna, ale przeprowadzona w niewłaściwym czasie i miejscu może prowadzić do powstania kolejnych ofiar. Mówiąc bardziej obrazowo: dobra praktyka medyczna może być złą taktyką, która może prowadzić do śmierci zarówno poszkodowanego, jak i ratownika medycznego. Aby skutecznie działać w warunkach bojowych, wojskowy personel medyczny musi posiadać umiejętności i być wyszkolony w zakresie wojskowego, taktycznego ratownictwa medycznego różniącego się w swej istocie od cywilnego ratownictwa medycznego. Wzorem do tworzenia programów szkoleniowych personelu medycznego przygotowywanego do służby w misjach poza granicami kraju, jest opracowanie zatytułowane Tactical Combat Casualty Care, w skrócie TC3.

„Specyfika działań ratowników medycznych w Siłach Zbrojnych RP wymaga stosowania standardów medycyny pola walki m. in. TCCC oraz wymusza i uzasadnia poszerzenie ich kompetencji zawodowych. Potrzeby te wynikają również z przyjęcia przez Siły Zbrojne RP dokumentów doktrynalnych zobowiązujących kraje państw Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) do ujednolicenia standardów medycyny pola walki. Wojskowo-medyczne kursy kwalifikacyjne podzielone zostały na 7 zakresów tematycznych. Każdy z kursów prowadzony będzie na podstawie programu kursu, opracowanego przez zespół specjalistów powołany przez Ministra Obrony Narodowej” - podaje resort w uzasadnieniu do omawianego rozporządzenia.

 

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019