Start Aktualności Ratownicy medyczni zbulwersowani stanowiskiem pielęgniarek

Ratownicy medyczni zbulwersowani stanowiskiem pielęgniarek

WPR

DLA RATOWNIKÓW | 24 lipca 2018

Fot.: WPR

Pielęgniarki uważają, że ratownicy medyczni nie mają wystarczających kwalifikacji do realizacji świadczeń gwarantowanych.

„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych z wielkim oburzeniem przyjął fakt, wydania przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych stanowiska dyskryminującego zawód ratownika medycznego. Jesteśmy zaskoczeni tak dużym niezrozumieniem i lekceważeniem kompetencji, wiedzy i umiejętności – nabytych w trakcie kształcenia oraz podczas praktyki zawodowej, naszej grupy zawodowej” - napisano (23 lipca 2018 r.) w oświadczeniu.

Chodzi o to, że 20 czerwca 2018 r. „Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wnosi o bezwzględne wykreślenie w §1 pkt 3 dotyczącym § 5, w którym dodaje się w ust. 6 punkt drugi w brzmieniu: „2) ratownika medycznego”.

Naczelna Rada uznaje, że „uprawnienie ratownika medycznego do realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej i hospitalizacji jednego dnia jest niezgodne z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi do sprawowania kompleksowej, holistycznej opieki nad pacjentem hospitalizowanym”.

Całkowicie odmienny pogląd ma Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych. Stwierdza ono w swym oświadczeniu, że „podnoszenie jakoby zawód ratownika medycznego stwarzał ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa pacjentów, jest pomówieniem i godzi w dobre imię tego zwodu”. Tak ratownicy skomentowali fragment oświadczenia pielęgniarek: „W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych delegowanie uprawnień innych niż medyczne czynności ratunkowe, ratownikom medycznym, stwarza ryzyko zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz osób wykonujących czynności zawodowe, do których nie są przygotowani w toku kształcenia”.

Ratownicy medyczni przypominają pielęgniarkom, że „mają pełne prawo i kompetencje do udzielania świadczeń medycznych nie tylko w ramach systemu ratownictwa medycznego, ale również w podmiotach leczniczych. Podstawą do realizacji takich świadczeń są akty wykonawcze do ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”.

I na zakończenie stwierdzają:

„Przyjmując sposób myślenia prezentowany w Państwa stanowisku, należałoby uznać, że pielęgniarka nie powinna realizować świadczeń w systemie ratownictwa medycznego. Takie myślenie, które Państwo prezentujecie wobec naszej grupy zawodowej jest nieuczciwe i zasługuje na dezaprobatę.

Wnosimy o pilną zmianę Państwa stanowiska. W razie wątpliwości Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych deklaruje wolę spotkania, jak również podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju naszych zawodów w atmosferze wzajemnego poszanowania”.

 

Zobacz oświadczenia ZG PTRM oraz NRPiP.

 

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019