Start Aktualności Minister zdrowia o obowiązkach dla wojewódzkiego koordynatora RM

Minister zdrowia o obowiązkach dla wojewódzkiego koordynatora RM

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 18 kwietnia 2018

Fot.: WPR

Rozporządzenie ma poprawić koordynowanie akcji medycznej, zwłaszcza takiej, która dotyczy większej liczby osób poszkodowanych.

Do konsultacji społecznych trafił (16 kwietnia 2018 r.) projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

„Projektowane rozporządzenie reguluje szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w oparciu o przepisy zawarte w ustawie (o Państwowym Ratownictwie Medycznym – przyp. WPR). Powyższe uregulowanie dotyczy w szczególności współpracy z głównym dyspozytorem medycznym lub zastępcą głównego dyspozytora medycznego, podmiotami leczniczymi, będącymi dysponentami jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz posiadającymi w swoich strukturach jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, z wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego z innych województw” - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Projekt (7 stron maszynopisu) precyzuje zakres obowiązków (14 punktów) wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego (WKRM). Obowiązkiem WKRM jest:

• współpraca z głównym dyspozytorem medycznym lub zastępcą głównego dyspozytora medycznego, jednostkami systemu, jednostkami organizacyjnymi szpitali wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego oraz jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy;
• współpraca z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego z innego województwa w zakresie wykorzystania w zdarzeniach jednostek systemu, jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, i jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy;

• sporządzanie raportu z całodobowego dyżuru;
• sporządzanie raportu z koordynowania działań podejmowanych w sytuacji wystąpienia zdarzeń, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz dokonywanie oceny ich przebiegu, w tym ustalenie liczby osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz dotyczących ich danych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. j-k oraz § 1 pkt 2 lit. j-k, rozmieszczenia tych osób w szpitalach, a także ustalenie liczby ofiar śmiertelnych;

• bieżące monitorowanie zdarzeń, których skutki mogą spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób;
• wydanie głównemu dyspozytorowi medycznemu lub zastępcy głównego dyspozytora medycznego polecenia zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego poza rejon operacyjny, na wniosek innego dyspozytora medycznego, w przypadku konieczności użycia jednostek systemu poza rejon operacyjny;

• udzielanie głównemu dyspozytorowi medycznemu lub zastępcy głównego dyspozytora medycznego niezbędnych informacji, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;
• rozstrzyganie sporów dotyczących przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez szpital od zespołu ratownictwa medycznego, w tym od lotniczego zespołu ratownictwa medycznego;

• udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego;
• współpraca z wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego z innych województw;

• współpraca oraz wymiana informacji z Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, o którym mowa w art. 27a ustawy;
• współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);

• stosowanie w zakresie go dotyczącym:
a) planu wojewody, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
b) wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576 i 935),
c) zasad postępowania w razie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego,
w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151), stanowiących niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia dużych grup ludności,
d) wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
• współpraca z wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, 1452 i 2201), instytutem badawczym do wykonywania międzynarodowych przepisów zdrowotnych w zakresie pozyskiwania oraz wymiany informacji i analiz o zagrożeniach bezpieczeństwa zdrowotnego ludności.

Rozporządzenie ma poprawić koordynowanie akcji medycznej, zwłaszcza takiej, która dotyczy większej liczby osób poszkodowanych, w której uczestniczy wiele jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz szpitali. „Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektu umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu” - podkreśla minister zdrowia w ostatnim zdaniu projektu ws. szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

 

Tu można pobrać pełny tekst projektu rozporządzenia.

 

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019