Start Aktualności Uwaga, ważne dla kombatantów!

Uwaga, ważne dla kombatantów!

j. w.

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 19 maja 2016

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

W nawiązaniu do postanowień art. 47c ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, dotyczących zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przypomina o właściwym informowaniu pacjentów i stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Wskazany wyżej przepis stanowi, że „inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć, wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa poniżej w dniu zgłoszenia. W przypadku gdy udzielenie świadczeń nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć, wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia”.

Wydział Zdrowia informuje, iż przypadki nieprzestrzegania przez świadczeniodawców zapisów Ustawy mogą być zgłaszane do Działu Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ lub do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Dostaliśmy taki list od śląskich strażaków

11 maja 2020

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019