Start Aktualności Prawo ws. rejestrów medycznych z prezydencką akceptacją

Prawo ws. rejestrów medycznych z prezydencką akceptacją

WPR

Kancelaria Prezydenta RP

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 4 sierpnia 2017

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowe prawo ws. rejestrów medycznych. Administratorami danych związanych z rejestrami medycznymi będą podmioty, które prowadzą te rejestry - przewiduje nowela ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Celem ustawy jest wprowadzenie zmian w ustawie z 28 kwietnia 2011 r. o  systemie informacji w ochronie zdrowia w zakresie rejestrów medycznych.

Ustawa dodaje przepisy umożliwiające prowadzenie rejestrów medycznych przez większą liczbę podmiotów niż dotychczas. Utworzenie rejestru medycznego będzie możliwe: na wniosek podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z 15  kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia, bądź innych jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Określa również, że administratorem danych gromadzonych w rejestrach medycznych będzie podmiot prowadzący rejestr medyczny (nie, jak dotychczas, minister właściwy do spraw zdrowia).

Ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące finansowania oraz dofinansowania prowadzenia rejestrów medycznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Wskazuje ona, iż finansowanie i dofinansowanie utworzenia i prowadzenia rejestru może następować w  ramach środków przeznaczonych na finansowanie programu polityki zdrowotnej lub w  ramach dotacji celowej udzielonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Ponadto ustawa ustanawia obowiązek nieodpłatnego przekazywania danych z  rejestrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dotyczą dane, oraz przekazywania danych statystycznych, w  terminie i formie wskazanej przez ministra.

Ustawa zmienia również określone ustawowo terminy w związku z  przesunięciem terminu realizacji Projektu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (przesunięcie terminu dotyczącego określonego zakresu danych zamieszczanych w karcie urodzenia, karcie martwego urodzenia, karcie zgonu, a także przekazywania karty urodzenia i karty martwego urodzenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z 1 stycznia 2018 r. na dzień 1 stycznia 2023 r.) oraz ustawie z 27  lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (uwzględnienie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w katalogu podmiotów, którym dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, przekazuje wyniki Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jednakże przepisy nowelizujące ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego wejdą w  życie z dniem 15 grudnia 2017 r., a przepisy nowelizujące ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o  diagnostyce laboratoryjnej – z dniem 1 maja 2018 r.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019

Za pomoc w organizacji Dnia Dziecka w Rybniku

3 czerwca 2019