Start Aktualności Co ważnego wydarzyło się w 2019 r. w ratownictwie medycznym?

Co ważnego wydarzyło się w 2019 r. w ratownictwie medycznym?

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 2 stycznia 2020

Nastał nowy rok. Czas na podsumowanie minionego, 2019. Z oczywistych przyczyn, nas interesująprzede wszystkim wydarzenia dotyczące ratownictwa medycznego. Tym bardziej, że to, co wydarzyło się w roku 2019, będzie implikowało nowe wydarzenia w 2020.

W sierpniu Pełnomocnikiem Rząd ds. Ratownictwa Medycznego i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia został dr Waldemar Kraska, ratownik medyczny, chirurg i senator (również bieżącej X kadencji; zdobył ponad 72 tys. głosów poparcia). Powierzono mu w resorcie nadzór nad Departamentem Ratownictwa Medycznego i Obronności oraz Departamentem Współpracy Międzynarodowej. Można powiedzieć: właściwy człowiek na właściwym miejscu. Jednak na oceny pana wiceministra, naszym zdaniem, jest jeszcze za wcześnie. Tym bardziej, że w ratownictwie medycznym będzie się działo, bardzo dużo działo. Z różnym skutkiem.

Będzie samorząd zawodowy
Zobaczymy, jaki będzie ostatecznie projekt ustawy o zawodzie i samorządzie ratownika medycznego. To bardzo ważny akt prawny, od września poddawany konsultacjom społecznym. Ważny, bo choćby ustawowo sprecyzuje, czym jest zawód ratownika medycznego i jakie trzeba mieć kwalifikacje, by go móc wykonywać. O projekcie wpr.pl informował już wielokrotnie. Dodajmy więc, że z ustawy ratownicy medyczni powinni być zadowoleni, choćby dlatego, że wreszcie będą mieli swój samorząd zawodowy i – co wcale nie jest takie błahe – 6-dniowy urlop szkoleniowy, płatny wg zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Będzie wzrost wynagrodzeń
Jeśli już jesteśmy przy wynagrodzeniach, to ważnym wydarzeniem w zeszłorocznym kalendarium było porozumienie (z 9 października) Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych oraz Sekcji Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” z Ministerstwem Zdrowia w kwestii podwyżek płac. To tak ważne wydarzenie, że zacytujmy w całości treść osiągniętego wówczas porozumienia:

„1. Zapewnienie od 1 stycznia 2020 r. średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami pochodnymi w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu o kolejne 400 zł brutto brutto do ogólnej kwoty 1600 zł brutto brutto miesięcznie dla:
a) ratownika medycznego w:
• szpitalnych oddziałach ratunkowych,
• zespołach ratownictwa medycznego,
• izbach przyjęć w szpitalach posiadających oddziały niezbędne do funkcjonowania SOR (interna/pediatria, chirurgia ogólna/ chirurgia dziecięca, anestezjologia i intensywna terapia/ anestezjologia  i intensywna terapia dla dzieci),
• na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których wykonywane są zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi;
b) dla pielęgniarek systemu udzielających świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictw medycznego u podwykonawców,
c) dyspozytorów medycznych nie będących pielęgniarkami systemu.

2. Utrzymanie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 1200 zł brutto, brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat, wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu dla ratowników medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne – do 31.12.2020 r. Po tym czasie średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla ratowników medycznych poza jednostkami wymienionymi w pkt. 1 nie będzie przysługiwał.

3. Wprowadzenie klauzuli opt-out dla pracowników medycznych w jednostkach systemu PRM, niezależnie od posiadanego wykształcenia nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

4. Rozmowy nt. włączenia kwoty, o której mowa w pkt 1 do podstawy wynagrodzenia odbędą się w kwietniu 2020 r.

5. Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych oraz Sekcja Krajowa Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” deklarują wstrzymanie akcji protestacyjnej od dnia zawarcia Porozumienia”.

Jak ratownictwo, to państwowe
A zatem od 1 stycznia 2020 r. ratownicy mają więcej zarabiać, a od 1 kwietnia 2019 w systemie państwowego ratownictwa medycznego jeżdżą już tylko publiczne karetki. Prywatni wykonawcy tych usług medycznych „wylecieli” z rynku. Dysponenci prywatni stanowili przed 1 kwietnia ok. 9 proc. wszystkich zespołów pracujących w systemie. 135 prywatnych karetek zastąpiły ambulanse należące do publicznych podmiotów.

Zmiany wprowadzono mocą znowelizowanej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

To nie koniec zmian w Systemie
Kolejne przed środowiskiem. Tyczy się to przede wszystkim dyspozytorni medycznych i dyspozytorów medycznych. Dyspozytornia medyczna stanie się komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego, pełniącą rolę ośrodka działania Systemu Wspomagania Dowodzenia PRM na terenie województwa.

Dyspozytorzy medyczni zostaną etatowymi pracownikami urzędów wojewódzkich. Z kolei dyspozytornie medyczne staną się centrami, wokół których będzie tworzony rejon operacyjny, na który zawierane będą umowy z płatnikiem świadczeń. Od 1 stycznia 2021 na terenie województwa będzie tylko jedna dyspozytornia i jeden rejon operacyjny, tworzona i prowadzona przez wojewodę.

Wyjątek przewidziano dla dwóch województw: mazowieckiego i naszego, śląskiego. W nich będą funkcjonować po dwie dyspozytornie medyczne.

Brakuje lekarzy, brakuje ratowników
Świadomie na końcu umieściliśmy to, co dzieje się ciągle: braki kadrowe. W PRM jest coraz mniej karetek typu S. I nie powinno to nikogo dziwić. Skoro w całym systemie ochrony zdrowia brakuje lekarzy, to dlaczego inaczej ma być w pogotowiach ratunkowych? Tym bardziej, że aby „jeździć” w „esce”, nie wystarczy być lekarzem, ale trzeba mieć jeszcze odpowiednią specjalizację. Ten stan rzeczy powoduje, że karetki S zastępuje się ambulansami typu P, którymi operują zespoły 3-osobowe, a w praktyce 2-osobowe. Pojawiają się jednak problemy ze skompletowaniem i takich składów. Jednak coraz częściej słyszy się, że ratownicy wolą pracować w szpitalach niż w pogotowiu. Praca lepiej płatna, w lepszych warunkach.

Słowem, jak to stwierdził kiedyś klasyk: byt kształtuje świadomość.

 

Gdyby ktoś chciał zapoznać się z kalendarium, w którym mowa również o innych dziedzinach medycyny, to polecamy materiał w „Polityce Zdrowotnej”.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019