skala powiększenia 100% wielkość czcionki 100%
Start Aktualności Co ważnego wydarzyło się w 2019 r. w ratownictwie medycznym?

Co ważnego wydarzyło się w 2019 r. w ratownictwie medycznym?

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 2 stycznia 2020

Nastał nowy rok. Czas na podsumowanie minionego, 2019. Z oczywistych przyczyn, nas interesująprzede wszystkim wydarzenia dotyczące ratownictwa medycznego. Tym bardziej, że to, co wydarzyło się w roku 2019, będzie implikowało nowe wydarzenia w 2020.

W sierpniu Pełnomocnikiem Rząd ds. Ratownictwa Medycznego i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia został dr Waldemar Kraska, ratownik medyczny, chirurg i senator (również bieżącej X kadencji; zdobył ponad 72 tys. głosów poparcia). Powierzono mu w resorcie nadzór nad Departamentem Ratownictwa Medycznego i Obronności oraz Departamentem Współpracy Międzynarodowej. Można powiedzieć: właściwy człowiek na właściwym miejscu. Jednak na oceny pana wiceministra, naszym zdaniem, jest jeszcze za wcześnie. Tym bardziej, że w ratownictwie medycznym będzie się działo, bardzo dużo działo. Z różnym skutkiem.

Będzie samorząd zawodowy
Zobaczymy, jaki będzie ostatecznie projekt ustawy o zawodzie i samorządzie ratownika medycznego. To bardzo ważny akt prawny, od września poddawany konsultacjom społecznym. Ważny, bo choćby ustawowo sprecyzuje, czym jest zawód ratownika medycznego i jakie trzeba mieć kwalifikacje, by go móc wykonywać. O projekcie wpr.pl informował już wielokrotnie. Dodajmy więc, że z ustawy ratownicy medyczni powinni być zadowoleni, choćby dlatego, że wreszcie będą mieli swój samorząd zawodowy i – co wcale nie jest takie błahe – 6-dniowy urlop szkoleniowy, płatny wg zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Będzie wzrost wynagrodzeń
Jeśli już jesteśmy przy wynagrodzeniach, to ważnym wydarzeniem w zeszłorocznym kalendarium było porozumienie (z 9 października) Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych oraz Sekcji Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” z Ministerstwem Zdrowia w kwestii podwyżek płac. To tak ważne wydarzenie, że zacytujmy w całości treść osiągniętego wówczas porozumienia:

„1. Zapewnienie od 1 stycznia 2020 r. średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami pochodnymi w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu o kolejne 400 zł brutto brutto do ogólnej kwoty 1600 zł brutto brutto miesięcznie dla:
a) ratownika medycznego w:
• szpitalnych oddziałach ratunkowych,
• zespołach ratownictwa medycznego,
• izbach przyjęć w szpitalach posiadających oddziały niezbędne do funkcjonowania SOR (interna/pediatria, chirurgia ogólna/ chirurgia dziecięca, anestezjologia i intensywna terapia/ anestezjologia  i intensywna terapia dla dzieci),
• na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których wykonywane są zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi;
b) dla pielęgniarek systemu udzielających świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictw medycznego u podwykonawców,
c) dyspozytorów medycznych nie będących pielęgniarkami systemu.

2. Utrzymanie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 1200 zł brutto, brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat, wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu dla ratowników medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne – do 31.12.2020 r. Po tym czasie średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla ratowników medycznych poza jednostkami wymienionymi w pkt. 1 nie będzie przysługiwał.

3. Wprowadzenie klauzuli opt-out dla pracowników medycznych w jednostkach systemu PRM, niezależnie od posiadanego wykształcenia nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

4. Rozmowy nt. włączenia kwoty, o której mowa w pkt 1 do podstawy wynagrodzenia odbędą się w kwietniu 2020 r.

5. Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych oraz Sekcja Krajowa Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” deklarują wstrzymanie akcji protestacyjnej od dnia zawarcia Porozumienia”.

Jak ratownictwo, to państwowe
A zatem od 1 stycznia 2020 r. ratownicy mają więcej zarabiać, a od 1 kwietnia 2019 w systemie państwowego ratownictwa medycznego jeżdżą już tylko publiczne karetki. Prywatni wykonawcy tych usług medycznych „wylecieli” z rynku. Dysponenci prywatni stanowili przed 1 kwietnia ok. 9 proc. wszystkich zespołów pracujących w systemie. 135 prywatnych karetek zastąpiły ambulanse należące do publicznych podmiotów.

Zmiany wprowadzono mocą znowelizowanej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

To nie koniec zmian w Systemie
Kolejne przed środowiskiem. Tyczy się to przede wszystkim dyspozytorni medycznych i dyspozytorów medycznych. Dyspozytornia medyczna stanie się komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego, pełniącą rolę ośrodka działania Systemu Wspomagania Dowodzenia PRM na terenie województwa.

Dyspozytorzy medyczni zostaną etatowymi pracownikami urzędów wojewódzkich. Z kolei dyspozytornie medyczne staną się centrami, wokół których będzie tworzony rejon operacyjny, na który zawierane będą umowy z płatnikiem świadczeń. Od 1 stycznia 2021 na terenie województwa będzie tylko jedna dyspozytornia i jeden rejon operacyjny, tworzona i prowadzona przez wojewodę.

Wyjątek przewidziano dla dwóch województw: mazowieckiego i naszego, śląskiego. W nich będą funkcjonować po dwie dyspozytornie medyczne.

Brakuje lekarzy, brakuje ratowników
Świadomie na końcu umieściliśmy to, co dzieje się ciągle: braki kadrowe. W PRM jest coraz mniej karetek typu S. I nie powinno to nikogo dziwić. Skoro w całym systemie ochrony zdrowia brakuje lekarzy, to dlaczego inaczej ma być w pogotowiach ratunkowych? Tym bardziej, że aby „jeździć” w „esce”, nie wystarczy być lekarzem, ale trzeba mieć jeszcze odpowiednią specjalizację. Ten stan rzeczy powoduje, że karetki S zastępuje się ambulansami typu P, którymi operują zespoły 3-osobowe, a w praktyce 2-osobowe. Pojawiają się jednak problemy ze skompletowaniem i takich składów. Jednak coraz częściej słyszy się, że ratownicy wolą pracować w szpitalach niż w pogotowiu. Praca lepiej płatna, w lepszych warunkach.

Słowem, jak to stwierdził kiedyś klasyk: byt kształtuje świadomość.

 

Gdyby ktoś chciał zapoznać się z kalendarium, w którym mowa również o innych dziedzinach medycyny, to polecamy materiał w „Polityce Zdrowotnej”.

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

POBIERZ poradnik ćwiczeń dla pocovidowców i WYDRUKUJ

10 listopada 2020

Od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

3 listopada 2020

Z okazji DRM od Komendy Wojewódzkiej Policji

16 października 2020

Strażacy ratownikom z okazji DRM

15 października 2020

Prezydent Katowic z życzeniami dla ratowników

15 października 2020

Życzenia na DRM od wiceministra zdrowia

15 października 2020

Z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa życzenia na DRM

15 października 2020