Start Aktualności Ponad 800 tys. zł na termomodernizację centrali WPR z dotacji UE

Ponad 800 tys. zł na termomodernizację centrali WPR z dotacji UE

WPR

PROJEKTY UNIJNE | 11 grudnia 2019

Fot.: WPR

.

Budynek Pogotowia w Katowicach przy. ul. Powstańców 52 zostanie poddany termomodernizacji. Inwestycja zostanie zakończona w listopadzie 2020 r. Inwestycja realizowana jest ze znaczącym wsparciem funduszy unijnych.

Dofinansowanie realizacji projektu prowadzone jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Czym jest termomodernizacja?
Jest przedsięwzięciem mającym na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. W myśl ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2018 r. poz. 966), do przedsięwzięć termomodernizacyjnych zaliczamy:
• ulepszenia na skutek których następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, którą zużywa się do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, o 10 do 25 proc., w zależności od typu modernizacji i wcześniejszych usprawnień,
• ulepszenia na skutek których o przynajmniej 25 proc. zostaną zmniejszone roczne straty energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej,
• zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do obiektu o co najmniej 20 proc. w stosunku rocznym dzięki wykonaniu przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła i likwidację lokalnego źródła ciepła,
• zamiana konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne źródła niekonwencjonalne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Co będzie zmienione?
Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Swoim zakresem obejmuje modernizację energetyczną budynku, czyli:
• wymianę całej instalacji centralnego ogrzewania,
• wymiana stolarki drzwiowej,
• wymiana stolarki okiennej,
• montaż urządzeń i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych,
• docieplenie ścian zewnętrznych,
• docieplenie stropodachu,
• docieplenie stropu przy piwnicy,
• docieplenie ściany w gruncie.
Oszczędność zapotrzebowania energii końcowej wyniesie: 57,21 proc., energii cieplnej: 63,10 proc.

Dwa powody termomodernizacji
WPR w Katowicach zdecydowało się przeprowadzić termomodernizację budynku z dwóch powodów. Po pierwsze: wskazuje na to przeprowadzony audyt energetyczny budynku, który określa konkretne działania, niezbędne do podjęcia, aby zmniejszyć straty ciepła w obiekcie. Po drugie: dla poprawy stanu środowiska, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w tzw. procesach energetycznych.

Nie nie należy zapominać, że województwo śląskie zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych. Wg WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) w raporcie z 2016 r. w województwie śląskim znajdują się najbardziej zanieczyszczone miasta Europy.

Do najważniejszych problemów w Katowicach dotyczących jakości powietrza należą problemy związane z przekroczeniem stężeń lub przekroczenia dopuszczalnej wielkości stężeń 24-godzinnych w zakresie benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego (PM2.5 i PM10) oraz dwutlenku azotu. Stwierdzono również przekroczenia dopuszczalnej wielkości stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego (powyżej 35 w ciągu roku).

Odpowiedzią na takie problemy jest termomodernizacja budynków publicznych. Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w wyniku redukcji zużycia energii, co w konsekwencji przyczyni się do:
• poprawy stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesach energetycznych;
• zmniejszenia strat ciepła, co spowoduje oszczędności, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje i rozwój;
• wzrostu atrakcyjności regionu przez poprawę stanu budynków, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, poprawę ładu przestrzennego;
• poprawy warunków pracy, wzrostu efektywności pracy;
• poprawy stanu zdrowia mieszkańców regionu.

A konkretnie:
• ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1957,48 GJ/rok,
• zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – 1957,48 GJ/rok,
• zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) – 750 061,11 kWh/rok,
• stopień redukcji PM 10 – 0,0832 tony/rok,
• dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,07071 Mwe,
• produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 14,3984 Mwh/rok.

Inwestycja w 85 proc. (819 127,73 zł) sfinansowana zostanie z dotacji Unii Europejskiej.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019