OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach Otwartego Naboru Partnera do projektu przygotowywanego
w ramach konkursunr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

 dotyczącego realizacji kursów dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy planawanych do realizacji
w latach 2017-2020

 

 

Ogłoszenie o wyborze Partnera

Back to top
Back to top