Na podstawie:

- Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej( Dz.U.07.14.89)
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej w  zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.06.247.1819)
- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 02.101.926 z późn. zm.)
- Regulaminu Porządkowego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
- Polityki Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Dokumentacja medyczna może być udostępniana szkole wyższej lub jednostce badawczej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy na podstawie decyzji Dyrektora  i Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Dokumentacja jest udostępniana na podstawie złożonego wniosku przez zainteresowanego, podpisanego przez przedstawiciela uczelni.
wniosek o udostepnienie danych ze zbioru danych osobowych - Wniosek do pobrania

 

Back to top
Back to top